Syv intensjonsavtaler

Holmestrand Skitunnel (HST) har undertegnet i alt syv intensjonsavtaler med nasjonale og lokale virksomheter for det videre arbeidet med helårs skianlegg i Holmestrand. Avtalene spenner fra bygging av hotell, prosjektarbeid, drift av kafeteria, forskning og utviking, utdanning, trening og toppidrett til fremtidig bruk av overskuddsenergi i andre typer virksomheter i sentrum.
Sammen med Hydro Aluminium Rolled Products AS vil HST danne et utvalg som skal utrede omfanget og mulig bruk av den energien de to virksomhetene har tilgjengelig. Dette dreier seg om energi i form av spillvarme og overskuddsvarme som kan komme nærmiljøet til gode i til drift av badeanlegg, rørvarme i gater og fortau til is- og snøfritt sentrum og kjøling av virksomheter.

Samarbeidet mellom partene kan bidra til å gjøre Holmestrand til en foregangskommune innenfor bruk av alternativ energi.
Avtalen med Wang Toppidrett i Tønsberg sikrer at den kompetansen skolen besitter innenfor skiidrett og tilhørende fag stilles til rådighet under den praktiske planleggingen av anlegget. Målet er at den praktiske og teoretiske undervisningen ved skolen får tilfredsstillende lokaliteter og utstyr til bruk av skianlegget.
Det er inngått en avtale med senter for Idrettsanlegg og Teknologi (SIAT) ved NTNU i Trondheim om utviklingen av anlegget inntil det står ferdig i 2019. Bistanden omfatter forskningsbasert rådgivning innenfor SIAT’s fagområde, med bistand fra andre fag ved NTNU. I driftsfasen samarbeider HST og SIAT slik at SIAT kan drive forskning og utvikling for inneklima, vann- og energihusholdning, snøkvalitet, snøproduksjon, løypepreparering og idrettsfaglig utvikling for langrenn, skiskyting og skipigging.
Jan Birger Lie eier det gamle ”Hotell Societeten” i sentrum. Avtalen går ut på å bygge ut anlegget til et hotell med enkle løsninger der gjestene til en rimelig penge skal stelle seg selv under opphold og bruk av skianlegget.
En avtale med LilleHolmestrand AS, som driver kafeer i sentrum av Holmestrand, legger til rette for at bedriften kan drive kafé- og automatdelen i skianlegget. Det legges vekt på at et godt planlagt og riktig kosthold utgjør en viktig byggekloss i fysisk fostring og trening.
HT-Clubb AS driver treningssenter i Holmestrand sentrum. Partene er enige om denne virksomheten skal delta i utviklingen av nødvendig trenings- og helsevirksomhet ved anlegget. Partene har som intensjon at bedriften tar ansvaret for det faglige innholdet av et fremtidig treningssenter, og sørge for at det blir et godt tilbud til masseidrett, barn og unge og til toppidrett.
Olafsen Prosjektadministrasjon AS (OP-AS) i Sande har hatt prosjektledelse gjennom hele mulighetsstudiet. Bedriften har sammen med SIAT og Terje Grønmo Arkitekter AS, med støtte fra SENTIF Olumpiatoppen i Trondheim og Norconsult AS, opparbeidet en samlet kompetanse på helårs skianlegg som er unik i Norge. Intensjonsavtalen sikrer at kompetansen og kunnskapen fra mulighetsstudiet videreføres gjennom hele prosjektet frem til anlegget er i drift. Partene har funnet en samarbeidsform som passer til den videre fremdriften, samtidig som dette gir grunnlag for å utvikle lokal og nasjonale kompetanse innenfor bygging av idrettanlegg.
Intensjonsavtalene er ikke juridisk bindende, men gir uttrykk for retning og partnerskap for det arbeidet som skal gjøres for at et helårs skianlegg står ferdig til bruk i Holmestrand i 2019.