Vestfold fylk eier Holmestrand-tunnelen, men har bestemt at den ikke skal gjenåpnes for biltrafikk. Eieren ønsker annen gjenbruk, og har fattet vedtak om å legge til rette for et helårs skianlegg. Skianlegget er også en del av Vestfold fylkes strategiplan for 2015-2019. Fylkestinget har lagt på plass forutsetningene for at Holmestrand Skitunnel AS kan overta tunnelen. Sluttrapporten fra forstudien vil bli forelagt styret i Holmestrand Skitunnel, Holmestrand bystyre og Vestfold fylkesting. Når partene har godkjent rapporten som grunnlag for å gå videre med prosjektet, vil Vestfold fylke omregulere tunnelen fra vei til idrettsanlegg og overføre tunnelen til Holmestrand Skitunnel.

Vedtaket i fylkestinget finnes på nettet:

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/vestfoldfk/AgendaItems/Details/204076