Det er stort fokus på snøproduksjon i Norge. Snøgrensen kryper oppover og varigheten av snø i lavlandet er vesentlig mindre enn for bare får år siden. Det er ingen tegn til at dette vil snu i overskuelig framtid. Behovet for god snøteknologi er stort. Forsøket med å produsere snø i opptil 10-15 varmegrader utendørs er antakelig et feilspor fordi dette krever mye energi og utløser svært store energikostnader. Innendørs løsninger er langt bedre og mer energivennlige.

Det er allerede nå klart at Holmestrand aldri skal produsere snø ute. All produksjon skjer inne i tunnelen, antakelig ikke med ordinære snøkanoner. Ny type utstyr gjør det mulig å legge ledninger i hele tunnelens lengde, hvor snø sprøytes ut i mindre mengder langs hele anlegget.

Senter for Idrettsanlegg og Teknologi (SIAT) ved NTNU er partner i Holmestrand-prosjektet og forklarer forskjellen på de ulike teknologiene. I en skitunnel etableres vinterklima som permanent tilstand, uavhengig av uteklima. Dette gjøres ved klimakontroll i form av kjøling/nedfrysing av berget som omslutter tunellprofilen.

Naturlovene tilsier at snø dannes ved frysing av vannpartikler. Produksjon av snø krever omgivelsestemperatur lavere enn 0°C. Dersom snø skal produseres ved temperatur høyere enn 0°C, må dette skje ved produksjon av is, som deretter knuses ned til snø.

SIAT vurderer markedet for utstyr til snø/isproduksjon som umodent. Det er få aktører, stor variasjon i teknologi og tilsvarende stor variasjon i produksjonskostnad. For Holmestrand er problemstillingen svært lite relevant, siden inneklima alltid vil være vintertilstand. Snø kan følgelig produseres naturlig.

Vestfold Fylkesting har understreket behovet for at skianlegget legger vekt på ”grønt skifte”. Tabellen nedenfor viser et regneeksempel på produksjon av snø ved bruk av ulike teknologier, med produksjonskostnad angitt pr m3 snø og energibehov angitt som kWh/m3 snø.

 

For Holmestrand vil aktuelle teknologier slik de framstår i markedet i dag levere snø til en typisk pris på 2-3 kr/m3. Dette er levetidskostnader – investering, vedlikehold og energi. De to siste eksemplene i tabellen viser produksjon av snø i varmegrader og viser at dette krever mye energi til en svært høy kostnad.

snoproduksjon

Snøproduksjon i varmegrader stemmer dårlig med kravet om ”grønt skifte”. Det er egentlig sløsing med energi. Kostnader ved vedlikehold av snø vil også øke. Investering i utstyr for produksjon i varmegrader er dessuten ikke med i dette kostnadsbildet.