Holmestrandtunnelen og rettigheter til Jernbaneverket
Holmestrandtunnelen ble åpnet for trafikk i 1983. Den er 1854 meter lang og har tverrsnitt på 9,5 meter (T9,5). Som følge av forvaltningsreformen ble tunnelen omklassifisert fra riksvei (E-18) til fylkesvegtunnel (fv. 313) i 2010.

Med hjemmel i reguleringsplanen for nytt dobbeltspor for jernbane på parsellen fra Holm til Nykirke, vedtatt i Holmestrand kommunestyre 4. november 2009 og 26. april 2011, har Jernbaneverket tiltatt bruk av Holmestrandtunnelen som midlertidig anleggsplass ved etablering av jernbanetunnel og stasjon inne i fjellet. Reguleringsplanen medfører også at Jernbaneverket har rett til å etablere to rømningstunneler med sikringssone ut i Holmestrandtunnelen.

Når fylkeskommunen i 2010 overtok Holmestrandtunnelen som del av forvaltningsreformen var Jernbaneverket midlertidige og permanente rettigheter i tunnelen fastsatt i reguleringsplanen for nytt dobbeltspor for jernbane fra Holm til Nykirke. En reguleringsplan er rettslig bindende for alle parter.

For å frafalle innsigelser mot Jernbaneverkets forslag til reguleringsplan for anleggsperioden krevde fylkeskommunen bl.a. at Holmestrandtunnelen skulle kunne gjenåpnes for trafikk i løpet av maksimum 24 timer ved hendelser på E-18 og at det forelå avtale mellom Statens vegvesen og Jernbaneverket før Holmestrand kommune behandlet reguleringsplanen (Hovedutvalg for plan og areal, sak 06/11). Dette ble tatt til følge gjennom avtale inngått 24. mars 2011.

Det ble imidlertid ikke avtalt noen form for vederlag for bruk eller leie eller annen kompensasjon mellom Statens vegvesen og Jernbaneverket. Avtalemessig ble dette håndtert i en situasjon hvor dette var å anse som utlån av statens eiendom til nytte for statens fellesinteresser. Det var ikke vurdert legitimt å kreve vederlag/kompensasjon. Fylkeskommunen stilte heller ikke dette kravet. Heller ikke ved utvidet avtale av 14. desember 2011 ble dette spørsmålet berørt, selv om tunnelen da var blitt fylkeskommunens eiendom etter forvaltningsreformen.

Den 1. januar 2012 ble Holmestrandtunnelen, etter avtale mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen på vegne av fylkeskommunen, midlertidig stengt for trafikk. JBV skal i henhold til planen levere tilbake Holmestrandstunnelen innen utløpet av 2017. Det foreligger nå en avtale mellom Jernbaneverket og Vestfold fylke som regulerer Jernbaneverkets bruk av tunnelen til evakuering av passasjerer fra Vestfoldbanen ved en ulykke.

Permanent stengning og framtidig bruk av Holmestrandtunnelen
Tunnelens tekniske tilstand var svært dårlig da fylkeskommunen overtok den fra staten som følge av forvaltningsreformen. Departementet uttalte i sammenheng med forvaltningsreformen at riksvei som omklassifiseres til fylkesvei har samme krav til sikkerhet som riksvei (med hjemmel i vegloven § 62 gitt forskrift 15. mai 2007 nr. 517, som er en implementering av EØS-avtalen om tunelldirektiv (dir. 2004/54)). Tunnelen tilfredsstilte ikke disse kravene.

Fylkestinget vedtok den 12. desember 2013 (sak 81/13) å stenge vegtunnelen permanent for veitrafikk. Begrunnelsen var at kostnadene for å fjerne forfallet og gjøre tilhørende oppgraderinger i tunnelen, ikke ble vurdert til å stå i forhold til de ulemper som en stengning ville medføre (investeringskostnadene var anslått til 135 mill. kr.). Kostnaden på om lag 135 mill. kr. inkluderte kostnader for sikring av berget, vann- og frostsikring samt utskiftning av elektriske installasjoner. Det er stor usikkerhet knyttet til kostnadsanslagene. Hele omfanget av forfallet vil først kunne avdekkes ved at hvelvet demonteres.

I desember 2014 vedtok fylkestinget å jobbe for en skitunnel (sak 89/14). Holmestrand Skitunnel AS er den eneste aktuelle aktøren. De seks idrettslagene Botne Skiklubb, Hof Idrettslag, Nordre Sande Idrettslag, Idrettslaget Ivrig, Sande Sportsklubb og Skoppum Idrettslag har etablert ”Holmestrand Skitunnel. Bakgrunnen er utfordringen med å videreutvikle Norge som en ledende skinasjon, hvor barn, unge og voksne får anledning til å trene uavhengig av vær og klima. Det antas at 1-1,5 mill. mennesker kan nå anlegget med ny E-18 gjennom Vestfold, ferje mellom Moss og Horten og den nye Vestfoldbanen med nye Holmestrand stasjon – innen en reisetid på ca. 1 time.

Holmestrand Skitunell AS har en klar målsetting om at anlegget skal etableres som et anlegg for breddeidrett. Det er en visjon om at skitunnelen også vil fungere som et nasjonalt anlegg.