Utredningen ledes av Senter for Idrettsanlegg og Teknologi (SIAT) ved Institutt for Anlegg, Bygg og Transport ved NTNU i Trondheim og omfatter:

1. Studie av stedlige bergmasser. Dette skal danne grunnlag for vurdering av behov for innkapsling og ventilasjon. Det legges spesiell vekt på eventuelle forekomster av radon. Stedlige målinger skal gjennomføres.
2. Studie to av stedlige bergmasser. Dette skal danne grunnlaget for planlegging av sikringstiltak for berg, vanninntrengning og frostinntrengning. Stedlige målinger skal gjennomføres.
3. Studie av foreliggende dokumenter for dagens tunnel. Vekten legges på kartlegging av lengdeprofiler på fastfjell, disponibel høyde i profilet og tilsvarende mulighet for tilpasning av løypeprofil.
4. Produksjon og vedlikehold av snø i anlegget. Snøproduksjon er sterkt etterspurt teknologi for alle skiidrettene. Det er liten erfaring omkring totalkostnad for helårs drift av et anlegg med produsert snø. Følgelig er det stort behov for å utvikle totalkonsept for produksjon, lagring og vedlikehold av snø. Oppgaven omfatter bl.a. kartlegging av ulike teknologier, energi- og vannbalanser inklusive mulighet for bruk av overvann til erstatning for nettvann. Kartlegging av mulige grunnvannsforekomster i området skal inngå.
5. Geoteknisk/geologisk analyse av bergarter med sikte på energiutveksling. Energibehov for helårs drift skal beregnes. Vurdering av risiko for vanninntrengning og frostsprengning skal gjøres på grunnlag av befaring, og innhenting av erfaring fra tidligere driftsorganisasjon.
6. Usikkerhetsanalyse av prosjektet, med vekt på tekniske og økonomiske faktorer knyttet til gjennomføring av plan- og byggefase. Oppgaven bør inneholde forslag til prosjektorganisering med henvisning til IA-modellen, en prosjektstyringsmodell som ble utarbeidet av SIAT i 2014.
7. Energiproduksjon. Drift av en skitunell vil kreve elektrisk energi til drift av kuldeanlegg for å holde temperaturen nede på fastsatt nivå (like under 0C). Det er ikke gjort beregninger på størrelse på kuldeanlegg, noe som vil være en viktig del av et forprosjekt. Varmen som frigjøres fra kuldeanlegget kan benyttes til:
a. Oppvarming og ventilasjon av arealer i tilknytting til anlegget (inngangsparti, dusj/garderober, kontor/møterom, treningssenter)
b. Annen bygningsmasse i området. Eksempelvis vil et svømmeanlegg være svært gunstig siden det har kontinuerlig energibehov, og alltid kan ta unna det som er til overs i skitunellen. Det er grunn til å anta at svømmeanlegget også kan gjøre seg nytte av spillvarme fra nærliggende industri dersom den gjøres tilgjengelig.